Скален венец над АИР Вароша

Една от емблемите на град Ловеч е скалният венец на хълма "Стратеш", който обгражда града от неговата източна страна.

Приблизителната му дължина е 680 м. и средна височина 80+100 м. Същият е със заподно изложение и е изграден от варовици.

Релефът на околностите е хълмист и силно пресечен. На изток е скалният венец на хълма "Стратеш". Северозапната част на града плавно се спуска към равнинния релеф на съседната община Плевен. Средната надморска височина на Ловеч е 360 м. Най-високата точка в града е хълмът "Ак баир", разположен на югоизток със своите 450 м. надморска височина, а централната част на Ловеч е най-ниската точка със 150 - 190 м. надморска височина и наклон на терена 3 - 8 %.