РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЛОВЕЧ

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЛОВЕЧ

Идеята за създаване на музей в Ловеч възниква непосредствено след Освобождението от  османско иго. Взема се решение по инициатива на проф. д-р Стефан Ватев за основаване на музей към ловешкото читалище „Наука”. Годината е 1895 г. Развитието на музея и музейното дело през първите десетилетия е основано изключително на общественото начало и възрожденския труд на влюбените в родната история хора. Основано е  историко-археологическото дружество „Васил Левски” при Ловешкото смесено педагогическо училище през 1925 г.  Пет години по-късно наброява около 500 члена. Правят се разкопки на Деветашката пещера и манастира Ястреб. Находките обогатяват музейните фондове.  Създено е и археологическо дружество „Феликс Каниц” през 1934 г.

С решение № 37 от 7 март 1958 г. Околийският народен съвет обединява в една структурна единица Околийския народен музей и музей „Васил Левски”. На следващата година  получава статут на  Окръжен музей. Музей „Васил Левски” се премества в нова сграда през 1967 г. Открита е нова експозиция. Отдел „Етнография” разполага с тематична експозиция от 1973 г. Включва „Ловешката градска къща през втората половина на ХІХ в.“ и „Дом на среднозаможен интелигент от 30-те-40-те години на ХХ в.” от 1983 г.

Към музея работи ателие за реставрация и консервация от 1985 г. Създадена е и фотолаборатория.

В резултат от събирателската работа на няколко поколения музейни работници днес във фондохранилищата на Регионален исторически музей – Ловеч се съхраняват над 70 000 движими културни ценности. Хронологично и тематично те са разпределени в историческите отдели: Археология, История на България ХV-ХІХ век, Етнография, Нова и най-нова история.

Днес в структурата на Регионалния исторически музей има седем отдела: Административно-финансов, Консервация и реставрация, Работа с публики, Археология, История на България ХV-ХІХ век, Етнография, Нова и най-нова история. Експозиционните обекти на РИМ – Ловеч са Ловешка средновековна крепост, музей „Васил Левски“, Етнографски комплекс „Драсова и Рашова къщи“, Музейна сбирка „Васил и Атанас Атанасови“, Къкринско ханче.

Директор:

Силвия Георгиева

Адрес:

5500 Ловеч, площад "Тодор Кирков" № 1

Телефон:

068 601 382

e-mail:

rim_lovech1895@abv.bg

Facebook:

Регионален исторически музей - Ловеч

Website:

https://lovech-museum.bg/