РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ”ЧИТАЛИЩА” – ЛОВЕЧ /РЕКИЦ/

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ”ЧИТАЛИЩА” – ЛОВЕЧ /РЕКИЦ/

Регионална структура на Министерството на културата за консултантска помощ за читалищата от Ловешка област.

Приоритетни направлениея на дейност пред РЕКИЦ ”ЧИТАЛИЩА” – ЛОВЕЧ:

- Попълване на информационна карта за всяко едно читалище. Включване на наличните данни в националния регистър на народните читалища;

- Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност; Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата;

- Организиране и участие в осъщетвяването на обучителни програми, курсове и други квалификациоони дейности;

- Подготовка и подпомагане на читалища при разработване и участие в проекти;

- Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата;

- Насърчаване и популяризиране на нови идеи и мислене в читалището;

- Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност;

- Подпомагане дейността на народните читалища в сферата на опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство. Любителско творчество.

Адрес:

5500 Ловеч, бул. "България" № 3, ет. 3

Телефон:

068 604 773

e-mail:

rekits_lch@abv.bg