НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРНИЦА 2010 – НЕНО ЩРЕГАРСКИ”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРНИЦА 2010 – НЕНО ЩРЕГАРСКИ”

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРНИЦА 2010 – НЕНО ЩРЕГАРСКИ” е създадено на 18.02.2010 г. в гр.Ловеч от група обичащи българския фолклор и традиции ентусиасти. То е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и е вписано в Окръжния съд и Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Министерство на правосъдието и в регистъра на читалищата в Министерство на културата.

Основната цел на читалището е да съхрани българският фолклор и традиции, да ги предаде на децата и младите. Амбицията на читалището е да превърне нашите съвременници, които досега са били само зрители, в активни участници. Чрез дейностите си НЧ „ЗОРНИЦА 2010 – НЕНО ЩРЕГАРСКИ” се стреми да популяризира българските песни, танци и традиции, като проводници на българския дух и ценности.

Други цели, които НЧ „ЗОРНИЦА 2010 – НЕНО ЩРЕГАРСКИ” си поставя са:

- Развитие и обогатяване на културния живот на местната общност;

- Запазване на традициите и обичаите на населението от местната общност, обогатяване на знанията на гражданите и тяхната информираност и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

- Организиране на представления и концерти;

- Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание, създаване, опазване и разпространяване на духовни ценности;

- Развиване на творческите способности и задоволяване на културните потребности и интереси на населението;

- Подпомагаме или организиране на стопански и културни инициативи в селището и общината.

Основните дейности за постигане на целите на организацията са:

- Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;

- Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видео показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

- Събиране и разпространяване на знания за родния край; създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;

- Участие в програми и проекти;

- Предоставяне на компютърни и Интернет услуги.

Председател:

Нели Читинова

Секретар:

Маргарита Дончева

Администратор:

Ирина Иванова

Адрес:

5500 Ловеч, ул. "Тодор Каблешков" № 1

Телефон:

087 839 2093 - Председател; 087 848 7464 - Секретар; 089 822 9040 - Администратор

Facebook:

Народно Читалище " Зорница 2010 - Нено Щрегарски " Ловеч

Website:

http://zornica2010.com/