Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма.
Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.
Операция 3.1: „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни  и исторически атракции”.
Проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч”.
Бенефициент: Община Ловеч.
Проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/032/03.08.2012г., финансиран от Европейски фонд за развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.
Стойност на проекта: 4 358 180,78 лева, от които:
– 3 398 453,66 лева – 85 % съфинансиране от ЕФРР;
– 399 818,08 лева – 10 % от Държавния бюджет на Република България;
– 199 909,04 лева – 5 % задължителен собствен принос на Община Ловеч;
– 360 000,00 лева – допълнителен собствен принос на Община Ловеч.
Общата цел на проекта е насочена към развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на търсени атракции, които да спомогнат за валоризиране на предлагането и разнообразяване на традиционния масов туризъм. Проектът се основава на концепцията за оформяне на "устойчив туристически продукт", който ще допринесе за диверсификация на туристическата среда, намаляване на териториалната концентрация и разнообразяване на услугите.